Vilkår

Her kan du lese vilkår for privatperson og bedrift.

Generelle vilkår

Generelt
1. Avtalepartene er kunde som kjøper strøm og kraftleverandøren Bærum Energiomsetning AS med registreringsnummer 917 378 428 som selger strøm i Norge. Avtalen består av disse generelle vilkårene, vilkårene for produktet som Kunden bestiller og eventuelle særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra disse generelle vilkårene. Ved konflikt har særskilt avtalte vilkår mellom partene forrang, så lenge dette ikke er i strid med ikke-unntatt lovgivning. Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser og forskrifter som regulerer omsetning av strøm.

2. Ved inngåelse av denne avtalen er Kunden forpliktet til å gi Bærum Energiomsetning AS all informasjon som Bærum Energiomsetning AS trenger og gi tillatelse til å innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre og registrere leverandørskifte til kraftbransjens felles datasenter. Elhub. Meld inn- og utflytting til Elhub ved flytting. Avtalen med nettselskapet inngås av Bærum Energiomsetning AS i henhold til fullmakter ovenfor, men det er Kunden som er fullt ut part i avtaleforholdet med nettselskapet. avtalen kan overdras til tredjemann på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden

3. Kunden er ansvarlig for å rapportere eventuelle endringer som er relevante for avtaleforholdet, og som kan oppstå fra kontraktsinngåelse og underveis i avtaleforholdet.

4. Databehandling skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven.

5. Bærum Energiomsetning AS er ikke ansvarlig for konsekvensene av eventuelle kontraktsbrudd mellom Kunden og tidligere kraftleverandør.

6. Betaling for Bærum Energiomsetning AS-fakturaer må være Bærum Energiomsetning AS i hende senest ved forfallsdato på fakturaen. Betalingsperioden er ca. 20 dager mellom fakturadato og forfallsdato. Bærum Energiomsetning AS purre/forsinkelsesgebyrer er for privatpersoner 35 NOK per faktura og for bedrifter 470 NOK per faktura. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også hvis det er avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Bærum Energiomsetning AS benytter satsen fastsatt av Finansdepartementet og iht. inkassolovforskriften. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven. Renter belastes fra forfall på faktura. Dersom Kunden forsømmer sine forpliktelser om betaling, utgjør det et vesentlig kontraktsbrudd og Bærum Energiomsetning AS har rett til å si opp Kundens avtale med umiddelbar virkning. Dersom Kunden ikke fullfører betaling av fakturaer i henhold til avtalevilkårene, har Bærum Energiomsetning AS rett til å si opp Kundens avtale med umiddelbar virkning. For papirfaktura tilkommer det en fakturaavgift på 9 kr, gjeldende fra 1.3.2024.

7. Kunden aksepterer at Bærum Energiomsetning AS fortløpende kan innhente og vurdere kundens kredittverdighet, basert på offentlig tilgjengelig informasjon, egen kundeinformasjon og kredittreferansebyrå. Bærum Energiomsetning AS kan eventuelt nekte å etablere kundeforholdet dersom det foreligger en saklig grunn, og alle avtalte forpliktelser forfaller i sin helhet. Returbrev sendes fortrinnsvis elektronisk. Bærum Energiomsetning AS kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser på inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det er sannsynliggjort risiko for betalingsmislighold. Dersom Bærum Energiomsetning AS vurderer at kunden mangler kredittverdighet, vil kunden bli fakturert etter forskuddsbetaling.

8. Private forbrukere har angrerett etter lov om angrerett. Dersom Kunden godkjenner at Bærum Energiomsetning AS setter i gang oppstart før angrefristens utløp, og Kunden fortsatt benytter seg av angreretten, må Kunden betale for levert kraft inntil leveransen er gjennomført. Kunden er selv ansvarlig for å melde seg inn hos ønsket kraftleverandør.

9. Endring i vilkår for bedriftskunder har ifølge eksisterende vilkår 1 måneds varsel, via baerumenergi.no/Elevo.no

10. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse og Kunden må kontakte oss for videreføring av avtalen. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra netteier for registrering av Bærum Energiomsetning AS som kraftleverandør på ny adresse. Før flytting må Kunden kontakte Bærum Energiomsetning AS for videreføring av strømkontrakten senest 1 uke før flyttingen skal gjennomføres. Dersom Kunden ikke varsler flytting fra forrige måler, er Kunden ansvarlig for kostnadene som påløper på gammel adresse inntil den sies opp eller endres.

11. Dersom det elektriske anlegget avleses manuelt, er Kunden ansvarlig for å avlese målerstanden. Målerstanden må ikke være eldre enn 3 måneder ved oppstart av strømleveransen. Dersom dette ikke gjennomføres/utføres anses det som mislighold av inngått avtale.

12. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (heretter: eks. mva) for bedriftskunder og inkl. merverdiavgift (heretter: inkl. mva) for privatkunder.

13. Revisjon av nettleie – Ved avtale vil Bærum Energiomsetning gjennomgå nettleietaksten på målepunkter med et beregnet forbruk på over 100.000 kWh.

14. Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det Energi Norges standard kraftleveringsavtale som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

15. Kommunikasjon

15.1. Ved avtaleslutt vil Bærum Energiomsetning AS benytte oppgitte/innhentede kommunikasjonsdata ved for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre ting som påvirker avtalen.
15.2. Dersom Kunden aktivt har samtykket, kan Bærum Energiomsetning AS eller en partner av Bærum Energiomsetning AS sende nyhetsinformasjon, relevante tilbud etc. via e-post, SMS eller sosiale medier til vedkommende. Kunden må selv trekke tilbake samtykket.

16. Produktfunksjoner
16.1. Pris for første måned/er – Dersom det er avtalt spesialpris for første måned/er, gjelder dette fra oppstart og aktiv strømlevering innen 14 dager etter inngått avtale. Ved senere oppstart gjelder respektive måneds/måneders spesialpris.
16.2. Kampanjer og tilbud – For tilbudsavtaler og kampanjer med begrenset varighet gjelder følgende: Avtalene tilbys nye kunder. Nye kunder betyr at kunder/Bærum Energiomsetning AS ikke har hatt levering til i løpet av de siste 12 månedene.

17. Vilkår for avtaleformer:
Her spesifiseres bindingstider, oppsigelsesfrister og vilkår.

Fastprispakke:
Fastprispakke er for de som ønsker kontroll over strømutgiftene sine. Kunden betaler samme kWh-pris hver måned. Strømpris og fast avgift er uendret i kontraktsperioden. Bindingstiden avtales når strømkontrakten er signert. Oppsigelsestiden for privatkunder er 0 måneder og for bedriftskunder er oppsigelsestiden 0 måneder. Dersom det ikke foretas avbestilling fra bedriftskunden eller av fullmaktsfullmektig før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Kunden automatisk til Standardavtale med en oppsigelsestid på 0 måneder, som er en variabel spotprisavtale. Dersom det ikke foretas oppsigelse fra Privatkunde eller representant før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Privatkunden til Standardavtale som er variabel spotpris med 0 måneders varsel.
Kjøpesum:
Kjøpesum er en kjøpsavtale, som innebærer at det i tillegg til månedsprisen kommer offentlige avgifter, månedlige beløp og tillegg. Avtalen tegnes med 0 måneders bindingstid og 0 måneders oppsigelsestid for privatkunder og 0 måneders oppsigelsesfrist for bedriftskunder. Når avtalen utløper endres vilkårene i henhold til avtalevilkårene til standardavtalen dersom kunden har en avtale med bindingstid, dersom avtalen ikke har bindingstid vil avtalevilkårene gå over til standardavtalen etter 12 måneder.

Forvaltningsavtaler:
Ved forvaltningsavtaler er Bærum Energiomsetning AS forpliktet til å utøve fullmakten slik det finner hensiktsmessig, men er ikke erstatningsansvarlig for sine markedsvurderinger. Kundens kraftpris kan bestå av en kombinasjon av underliggende priselementer som spot-, variabel- og fastprislevering samt prissikring og andre finansielle handelsinstrumenter. Porteføljeforvalteren vil forsøke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, noe som kan gi Kunden en forutsigbar kraftpris. Det tilkommer et tilleggsgebyr på 2,5 % basert på gjeldende fakturagrunnlag for krafttariffer. Oppsigelsestiden for privatkunder er 0 måneder og for bedriftskunder er oppsigelsestiden 0 måneder. Dersom det ikke foretas avbestilling fra bedriftskunden eller av fullmaktsfullmektig før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Kunden automatisk til Standardavtalen med en oppsigelsestid på 0 måneder, som er en variabel spotprisavtale. Dersom det ikke foretas oppsigelse fra Privatkunde eller representant før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Privatkunden til Standardavtale som er variabel spotpris med 0 måneders varsel. Når avtalen utløper endres vilkårene i henhold til avtalevilkårene til standardavtalen dersom kunden har en avtale med bindingstid, dersom avtalen ikke har bindingstid vil avtalevilkårene gå over til standardavtalen etter 12 måneder.

Forvaltningsavtale – Energifond 365:
Bærum Energiomsetning AS foretar løpende innkjøp og prissikring av strøm basert på markedssituasjonen. Slike kjøp foretas løpende basert på Bærum Energiomsetning AS sitt til enhver tid gjeldende markedssyn. Bærum Energiomsetning AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen med tillegg av offentlige avgifter, månedsbeløp og tillegg fremkommer månedlig på fakturaen. Pristakene justeres hver tredje måned. Pristaket gjelder gjennomsnittsprisen i hele kontraktsperioden og ikke måned for måned. Pristaket vil bli oppdatert i henhold til gjeldende avtale. Ved oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden eller ved kontraktsbrudd påløper et misligholdsgebyr. 2.4.1 Lovbruddsgebyr: Ved oppsigelse skal kunden betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen Bærum Energiomsetning AS har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Er kund inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret. 2.4.2 Endringer i pristaket varsles via SMS eller e-post, senest 14 dager før implementering. Oppsigelsestiden for privatkunder er 0 måneder og for bedriftskunder er oppsigelsestiden 0 måneder. Dersom det ikke foretas avbestilling fra bedriftskunden eller av fullmaktsfullmektig før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Kunden automatisk til Standardavtalen med en oppsigelsestid på 0 måneder, som er en variabel spotprisavtale. Dersom det ikke foretas oppsigelse fra Privatkunde eller representant før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Privatkunden til Standardavtale som er variabel spotpris med 0 måneders varsel. Når avtalen utløper endres vilkårene i henhold til avtalevilkårene til standardavtalen dersom kunden har en avtale med bindingstid, dersom avtalen ikke har bindingstid vil avtalevilkårene gå over til standardavtalen etter 12 måneder.

PRIS TAK 2,5:
Ny vinterleir (kun fra 08.2020) 2.5.1 Ny vinterleir er en avtale som innebærer at kunden i tillegg til elsertifikatavgiften, merverdiavgift og eventuelle andre skatter og avgifter fastsatt av myndigheten, i perioden 1. oktober til 31. mars, betaler fastpris pr kWh for strøm, og i perioden 1. april til 30. september er strømprisen fastpris per kWh og måned basert på Bærum Energiomsetning AS vektet innkjøpspriser fra det fysiske og finansielle kraftmarkedet. Kunden gir Bærum Energiomsetning AS fullmakt til å kjøpe kundens strømforbruk på alle markeder. Kjøp skal baseres på Bærum Energiomsetning AS sitt nåværende markedssyn og gjøres etter beste evne, Bærum Energiomsetning AS har ikke noe ansvar for disse markedsverdiene. Prisene er basert på produsentens strømområde og fastpris fastsettes før hver fastprisperiode. Oppsigelsestiden for privatkunder er 0 måneder og for bedriftskunder er oppsigelsestiden 0 måneder. Dersom det ikke foretas avbestilling fra bedriftskunden eller av fullmaktsfullmektig før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Kunden automatisk til Standardavtalen med en oppsigelsestid på 0 måneder, som er en variabel spotprisavtale. Dersom det ikke foretas oppsigelse fra Privatkunde eller representant før oppsigelsesfristen trer i kraft, overføres Privatkunden til Standardavtale som er variabel spotpris med 0 måneders varsel. Når avtalen utløper endres vilkårene i henhold til avtalevilkårene til Standardavtale dersom kunden har en avtale med bindingstid, dersom avtalen ikke har bindingstid vil avtalevilkårene gå over til Standardavtale etter 12 måneder.

VINTERPRIS 22/21:
Gjelder kunder med kontrakt før 1. august 2021 Eventuelle rabatter fremgår av leveringsavtalen mellom kunden og Bærum Energiomsetning, samt i Bærum Energiomsetnings velkomstbrev til kunden. Fastpris meddeles kunden via e-post eller på nettsiden til Bærum Energiomsetning senest 2 måneder før start av fastprisperioden. Avtalen løper inntil videre dersom kunden og Bærum Energiomsettan ikke har avtalt en bindingstid som gjør at avtalen tidligst kan opphøre etter oppsigelse når bindingstiden er utløpt. I løpet av fastprisperioden kan avtalen sies opp eller endres tidligst etter utløpet av fastprisperioden. Kunder med avtaler som utløper i fastprisperioden har bindingstid til og med ut mars i den aktuelle fastprisperioden. Avtalen tegnes med 0 måneders bindingstid og 0 måneders oppsigelsestid for privatkunder og 0 måneders oppsigelsesfrist for bedriftskunder. I bindingstiden har kunden fortsatt rett til å endre avtalen til en av Bærum Energiomsetnings øvrige avtaleformer. Kunden kan ikke bytte til annen kontraktsform i løpende fastprisperiode. Når avtalen utløper endres vilkårene i henhold til avtalevilkårene til Standardavtale dersom kunden har en avtale med bindingstid, dersom avtalen ikke har bindingstid vil avtalevilkårene gå over til Standardavtale etter 12 måneder.

Standardavtale:
Når avtalen mellom Bærum Energiomsetning AS og kunden utløper, går kunden over til Standardavtale. Strømprisen består av Bærum Energiomsetning AS kostnader ved kjøp av strøm og Bærum Energiomsetning AS påslag i öre/kWh og evt. fast avgift. Avtalen er en variabel Spotpris hvor strømprisen varierer fra måned til måned og hvor prisen settes ulikt hver måned. Avtalen er ikke en fastpris, men en variabel spotprisavtale. Standardavtale er variabel spotpris med fast gebyr på NOK 99 inkl. mva i månedsavgift for privatkunder, NOK 99 eks mva for bedriftskunder. Fakturering skjer månedlig på etterskudd eller forskudd. Oppsigelsesfristen for privatkunder er 0 måneder og for bedriftskunder er den 0 måneder.

Mikroproduksjon:
Bærum Energiomsetning AS avtalevilkår for kjøp av mikroproduksjon fra individuelle forbrukere og bedrifter (produsent) signeres separat. Kontakt vår kundeservice for hjelp med denne avtalen. Dersom det ikke inngås avtale vil kunden få kompensasjon per kWh som er variabel pris med timeavregning, minus balansekostnader, avgifter fra Svenska Kraftnät (SvK) og håndteringskostnader for strømselskapet. En fast månedlig avgift tilkommer per anlegg. Foreløpig er det NOK 20 inkl. mva.

18. Bruddgebyrer:
I tlfelle det er sat oppstartsdato i denne avtalen, vil avtalen startes av Bærum Energiomsetning AS på valgt dato. Kunden er ansvarlig for eventuelle straffe-/avbruddsgebyrer fra andre strømselskaper. Dersom Kunden sier opp avtalen før tiden, har Bærum Energiomsetning AS krav på økonomisk kompensasjon fra Kunden.

For Bedriftskunder eller Privatpersoner med andre avtaler enn fastpris med bindingstid
Kunden må dekke alle mulige økonomiske tap Bærum Energiomsetning AS påføres ved kontraktsbrudd. Det direkte tapet beregnes ut fra generelle kompensasjonskrav som månedlige avgifter, tilleggs B2B-tjenester og kompensasjon per kWh.

18.1.1 For fastprisavtaler for privatpersoner er bruddgebyret 990 kroner

18.1.2 For privatpersoner med andre avtaler med bindingstid beregnes det direkte tapet ut fra generelle erstatningskrav som månedlige avgifter, ekstra tilleggstjenester og erstatning på 15 öre inkludert mva per kWh. Bærum Energiomsetning AS beregner en avgift per kWh inkl. mva i gjenværende avtaleperiode for beregnet forbrukstap. I tillegg til dete skal de direkte kostnader, gebyrer, interne kostnader, eksterne kostnader og kundetapserstatning som dete kontraktsbruddet medfører for oss som elhandelsselskap legges til selve frakoblingsgebyret.

18.2. Kompensasjonen fra Bedrifter er 15 öre inkl. mva per kWh i gjenværende kontraktsperiode. Kompensasjon for gjenstående månedsavgifter og tilleggs B2B-tjenester beregnes eter gjeldende avtale. Minimumserstatning for en bedrift er NOK 25 000 inkl. mva ved kontraktsbrudd per anlegg. For det tilfellet at årsforbruk ikke kan leveres av bedrifter, gis det et generelt utkoblingsgebyr på NOK 25 000 inkl. mva til bedriftskunder per installasjon. Ved andre oppsigelser før utløpet av kontrakten har Bærum Energiomsetning AS ret til å slutfakturere de resterende månedlige avgifter og beregnet forbruk som er avtalt i kontraktsperioden.e