Kontraktsvilkår for ditt selskap

Det er enkelt å bli kunde hos Bærum Energi.
Vi hjelper alltid kundene våre underveis.

Vilkår og betingelser – Bærum Energi

Ønsker du kopi sendt på mail vennligst send oss epost: post@baerumenergi.no

Disse alminnelige vilkårene gjelder mellom Bærum Energiomsetning AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

Alminnelige Vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Ved alt salg er det Bærum Energi sitt ansvar å formidle gjeldende vilkår ved kontraktsinngåelse via e-post eller SMS som kunden har oppgitt. Dersom kunden ikke har mottatt dette innen 5 arbeidsdager, må kunden selv ta ansvar for å innhente dette ved å kontakte Bærum Energi. Tolkning av angrerett og avtaleloven for profesjonelle parter:

Vi tilbyr profesjonelle parter en «angrerett». Det som kan avvike fra dette er hvis Bærum Energi har gjennomført markedsaktiviteter, som å sende leverandørbytte-melding eller lignende. I slike tilfeller vil avtalen være bindende. Ved å inngå denne avtalen gir kunden Bærum Energiomsetning AS (org.nr. 917 378 428) fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet for samtlige målere som tilhører Kunden.

På bakgrunn av denne fullmakt kan Bærum Energiomsetning AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. Bærum Energiomsetning AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør. Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005). Bærum Energiomsetning AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Bærum Energiomsetning AS sin side. Bærum Energiomsetning AS’s samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Bærum Energiomsetning ASs side. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Bærum Energiomsetning AS sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at Bærum Energiomsetning AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato. Avtalen mellom to profesjonelle parter har egne særregler. – Bærum Energi har først og fremst retten til å reaktivere avtalen din i stedet for å fakturere bruddgebyrer. – Bærum Energi har rett til å stoppe eller pause levering av kraft ved tvist eller hvis kunden ikke betaler ved forfall. Vi tar ikke ansvar for økonomiske tap under disse forholdene. Vårt høyeste erstatningsbeløp kan ikke overstige 10.000 kr.

1. Med kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med Bærum Energiomsetning AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. Det er 12 måneders oppsigelsestid dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må være skriftlig.

2. Bærum Energiomsetning AS har rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har i avtalen.

3. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Bærum Energiomsetning AS som leverandør på den nye adressen. Kunden plikter å ta kontakt med Bærum Energiomsetning AS minimum 1 måned i forkant av flytting.

4. Produktinformasjon: Kunden gir Bærum Energiomsetning AS fullmakt til å foreta innkjøp av kraft på kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energiomsetning AS sitt til enhver tid gjeldende markedssyn. Bærum Energiomsetning AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

4.1. Forvaltningsavtale: Prisen kunden betaler er en kombinasjon av spotpris, flytende pris og fastpris for ulike perioder gjennom året. I strømprisen som presenteres er Bærum Energi-påslaget allerede tatt ut. Dette inkluderer avgifter, el-sertifikater, handelskostnader, påslag og risikopremier. I tillegg kommer et kundespesifikt påslag, månedsavgift, og eventuelt fakturagebyr. Forvaltningsavtalen kan både være mye billigere eller dyrere enn både fastprisavtaler og spotpris over lange og korte perioder. Denne avtaleformen krever aktivt kundeengasjement ved strategiønsker. Kunder som ikke aktivt deltar, kan risikere høyere strømpris enn normalt. Bærum Energi har rett til å endre produktinformasjonen etter behov.

4.2. Tilleggsprodukter: Med strømavtalen din følger tjenesten ID beskyttelse, helt gratis i 30 dager. Denne tjenesten inkluderer en forsikringsdekning som er verdt opptil kr 7.000.000. Den opprinnelige prisen for denne tjenesten er kr 995 pr. måned, men som kunde hos Bærum Energiomsetning AS betaler du kun kr 349 pr. måned etter gratis perioden. Husk å kontakte vår kundeservice innen 30 dager hvis du ikke vil beholde ID-beskyttelsen. Les mer om dette produktet på https://idnor.no/foretag

5. Den 01.01.2012, ble det innført elsertifikater i Norge. Bærum Energiomsetning AS garanterer for at elsertifikater handles inn for kunde etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om elsertifikater se www.nve.no/elsertifikater. 6. For avtaler med prissikring og/ eller avtaletid, samt kraftavtaler som har 12 mnd løpende oppsigelsestid vil det påløpe bruddgebyr ved avtalebrudd. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Bærum Energiomsetning AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående år og 69 kr pr gjenstående måned av avtaleperioden og minimum 6245, pr. måler.

7. Eventuell prissikringsperiode begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene. Ved forbruksendringer ut over +/- 10% i avregningsperioden kan Bærum Energiomsetning AS avregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året.

8. Eventuell prissikringsperiode gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Bærum Energiomsetning AS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Bærum Energiomsetning AS sin webside; ”Prisvarsling” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er a konto og forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt kraften, som er basert på faktisk forbruk i perioden. Kunden faktureres inneværende måned med muligheter for å fakturere ytterligere to måneder a konto (a kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

10. Dersom Bærum Energiomsetning AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Bærum Energiomsetning AS, kan Bærum Energiomsetning AS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at Bærum Energiomsetning AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

11. Dersom Bærum Energiomsetning AS er meddelt feil målerverdier for kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av kunden, kan Bærum Energiomsetning AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Bærum Energiomsetning AS. Oppgjør for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til Bærum Energiomsetning AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

12. Bærum Energiomsetning AS har fakturagebyr (kr 49). E-postfaktura eller avtalegiro er gebyrlagt med 29 kr. Faktura skal betales senest på forfallsdato. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

13. Kunden aksepterer at Bærum Energiomsetning AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle Bærum Energiomsetning AS’s forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet.

14. Avtalen kan sies opp av partene med 12 måneders gjensidig oppsigelsestid innen utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis ikke forbeholder Bærum Energiomsetning AS seg retten til å fornye avtalen på samme avtaleform og avtalelengde, dog ikke mindre enn 12 måneder. Nye betingelser av priser etc. vil bli varslet i forkant pr mail eller SMS. Oppsigelsen må være skriftlig. Ved oppsigelse må kunden selv sørge for fornyelse av avtaler med leverandører på de tjenester som kunden har benyttet hos Bærum Energiomsetning AS. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til å reaktivere kunder dersom skriftlig oppsigelse ikke foreligger. Ved terminering av avtalen før avtaleperiodens utløp vil det utløse en bruddavgift dersom det er et produkt med avtaletid.

15. Bærum Energiomsetning AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Bærum Energiomsetning AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, via baerumenergi.no. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

16. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden. Bærum Energiomsetning AS står fritt til å overføre avtalen til annet selskap i samme konsern.

17. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Partene skal først forsøke å løse tvister gjennom forhandlinger, og hvis dette mislykkes, skal tvister som fremkommer av avtalen løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.