Strømstøtte

Les mer om våre vilkår for Strømstøtte

VILKÅR BEDRIFT – Strømstøtte avtale

Disse vilkårene er eksklusive for avtale inngått mellom Strømstøtte AS og Bærum Energiomsetning AS.

Ved å inngå denne avtalen gir kunden Bærum Energiomsetning AS fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av denne fullmakt kan Bærum Energiomsetning AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd
mellom kunden og tidligere leverandør.

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005).

Bærum Energiomsetning AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Bærum Energiomsetning AS sin side. Bærum Energiomsetning ASs samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Bærum Energiomsetning ASs side. Kunden kan med
øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Bærum Energiomsetning AS sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at Bærum Energiomsetning AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

1. Med kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med Bærum Energiomsetning AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunktID, måleravlesning for manuelle
målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det 12 måneders oppsigelsetid dersom ikke annet er avtalt.

2. Bærum Energiomsetning AS har rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt.

3. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Bærum Energiomsetning AS som
leverandør på den nye adressen. Kunden forplikter å ta kontakt med Bærum Energiomsetning AS i forkant av flytting.

4. Produktinformasjon: Bærum Energiomsetning AS Kraftavtale.
Kunden gir Bærum Energiomsetning AS fullmakt til å foreta innkjøp av kraft på kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energiomsetning ASs til enhver tid gjeldende markedssyn. Bærum Energiomsetning AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen kunden betaler er en kombinasjon av spotpris, flytende pris og fastpris for ulike perioder gjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Oppsigelsen må være skriftlig.

5. Den 01.01.2012, ble det innført elsertifikater i Norge. Bærum Energiomsetning AS garanterer for at elsertifikater handles inn for kunde etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om elsertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

6. For avtaler med prissikring og/ eller avtaletid, samt Kraftavtalen som har 12 mnd løpende oppsigelsestid vil det påløpe bruddgebyr ved avtalebrudd.
Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Bærum Energiomsetning AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående år av avtaleperioden eller oppsigelsetiden og minimum 5000,- pr. måler.

 

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er a konto og forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt kraften, som er basert på faktisk forbruk i perioden. Kunden faktureres inneværende måned med muligheter for å fakturere ytterligere to måneder a konto (a kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

10. Dersom Bærum Energiomsetning AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Bærum Energiomsetning AS, kan Bærum Energiomsetning AS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at Bærum Energiomsetning AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

11. Dersom Bærum Energiomsetning AS er meddelt feil målerverdier for kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av kunden, kan Bærum Energiomsetning AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Bærum Energiomsetning AS. Oppgjør for for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til Bærum Energiomsetning AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

12. Bærum Energiomsetning AS har fakturagebyr (kr 49 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er kostnadsfritt. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

13. Kunden aksepterer at Bærum Energiomsetning AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle Bærum Energiomsetning ASs forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet.

14. Avtalen kan sies opp av partene med 12 måneders gjensidig oppsigelsestid innen utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis ikke forbeholder Bærum Energiomsetning AS seg retten til å fornye avtalen på samme avtaleform og avtalelengde, dog ikke mindre enn 12 måneder. Nye betingelser av priser etc. vil bli varslet i forkant pr mail eller SMS. Oppsigelsen må være skriftlig. Ved oppsigelse må kunden selv sørge for fornyelse av avtaler med leverandører på de tjenester som kunden har benyttet hos Bærum Energiomsetning AS. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til å reaktivere kunder dersom skriftlig oppsigelse ikke foreligger. Ved terminering av avtalen før avtaleperiodens utløp vil det utløse brytningsgebyr dersom det er et produkt med avtaletid.

15. Bærum Energiomsetning AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Bærum Energiomsetning AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, via Bærum Energiomsetning AS.no. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

16. Denne avtalen kan overdras til tredjemann på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden.

17. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.